• 622 573 produktů skladem ihned k expedici
 • Osobní odběr ve Strakonicích od 8:00 do 16:00

Díly pro Váš motocykl

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti MTZ Mototechnika s.r.o.
se sídlem U Blatenského mostu 1482, 38601 Strakonice
IČO: 28125151 / DIČ: CZ28125151
zapsané v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 18702
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.mototechnika.cz/

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MTZ Mototechnika s.r.o. , se sídlem U Blatenského mostu 1482, 38601 Strakonice, IČO: 28125151, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18702 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.mototechnika.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Zejména jako nespotřebitel nemá právnická osoba nárok ani právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Obchodní podmínky pro konečného zákazníka (soukromou osobu) se řídí zákonnou úpravou. Obchodní podmínky pro právnické osoby (podnikatele s IČ) se řídí dle individuálních podmínek. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné smlouvě o velkoobchodním prodeji zboží.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než tři roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 9. Kupující je schopen učinit objednávku zboží též telefonicky (na telefonních číslech prodávajícího 601303001, 601303002, 601303003) nebo e-mailem na adrese info@mototechnika.cz nebo obchod@mototechnika.cz. Pro uzavření kupní smlouvy telefonicky či e-mailem platí stejná ustanovení, jako při uzavření kupní smlouvy přes internetové rozhraní. Pro objednávky přijaté e-mailem, v nichž kupující neuvede přesná objednací čísla, ale pouze popis objednávaných produktů, nenese prodávající žádnou odpovědnost za správnost dodaného zboží, které bylo tímto způsobem objednáno. Toto ustanovení platí i pro telefonické objednávky, při nichž nebyly kupujícím udány přesné objednací kódy, ale pouze slovní popis objednávaného zboží.

IV. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  - v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese U Blatenského mostu 1482, 38601 Strakonice
  - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 237974735 / 0300, vedený u společnosti ČSOB, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Není-li uvedeno výslovně jinak, prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi dnů od uzavření kupní smlouvy, nebo dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Kupující souhlasí s bonusovými/věrnostními programy a slevami, které se řídí podmínkami on-line obchodu prodávajícího www.mototechnika.cz.
 9. Jak je v obchodním styku obvyklé nebo je-li stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Fakturační údaje kupujícího (název odběratele) nelze po odeslání objednávky zpětně upravit, měnit ani nahradit, neboť každý daňový doklad je evidován dle jednotlivého odběratele pro evidenci DPH. Následná změna daňového dokladu nebo rozdělení zboží do více daňových dokladů (faktur) z již vystaveného daňového dokladu (faktury) není z důvodu platných zákonů a legislativy možná!
 10. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 12. Při zakoupení zboží nad 2000 Kč včetně DPH poskytuje prodávající poštovné/dopravu zdarma (platí pro vybrané přepravce a neplatí pro nadrozměrné zboží, u něhož je cena dopravy stanovena individuálně). Sníží-li se hodnota zakoupeného zboží pod hodnotu 2000 Kč vč. DPH, bude poštovné kupujícímu naúčtováno dle cen dopravy https://www.mototechnika.cz/doprava-platba.html
 13. Kupující bere na vědomí, že na zboží výhradně objednané dle závazné objednávky kupujícího (nestandardní speciální díly, originální díly, apod.) může být vyžadována nevratná záloha ve výši 25% z celkové objednávky. V případě požadavku na uhrazení zálohy bude kupující prodávajícím o výši zálohy a způsobu jejího uhrazení informován emailem nebo telefonicky.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo speciálně objednáno (speciální díly, originální díly, apod.) nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mototechnika.cz
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou nebo přepravní službou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Dle zákonné 14denní lhůty „na rozmyšlenou“ má kupující možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží, ale toto vyzkoušení slouží pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když je zkoušeno při koupi v kamenném obchodě. V případě pokud kupující zboží nevratně poničil a poškodil nebo došlo k opotřebení nebo poškození zboží má kupující právo na náhradu vzniklé škody snížením hodnoty vráceného zboží. Nadměrně poškozené nebo opotřebované zboží vrátit nelze, neboť jeho zbytková hodnota neumožnuje jeho další prodej.
 6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 8. Kupující (konečný zákazník/soukromá osoba - nikoliv právnická osoba) má právo objednávku, nebo její část, stornovat. V takovém případě musí prodávajícího včas, ještě před expedováním objednávky, informovat. Na pokrytí části nákladů spojených se zrušením objednávky, se kupující zavazuje uhradit poplatek ve výši 15% z ceny zboží, jehož objednávku chce stornovat, nejméně však 150Kč. Uhrazení poplatku proběhne na základě faktury vystavené prodávajícím. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené poplatky/smluvní pokuty) budou prodávajícím postoupeny partnerské firmě a budou vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených.
 9. Kupující odesláním objednávky souhlasí s obchodními podmínkami prodávajícího, čímž souhlasí a bere na vědomí, že každá objednávka je závazná (dle Občanského zákoníku § 2048-2052, zákon č. 89/2012 Sb). Pokud tedy objednávka zaslaná na dobírku nebude kupujícím převzata nebo vyzvednuta, bude v každém případě prodávajícím vyžadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 200Kč. Uhrazení poplatku proběhne na základě faktury vystavené prodávajícím. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené poplatky/smluvní pokuty) budou prodávajícím postoupeny partnerské firmě a budou vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených.

VI. Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a neprodleně sepsat s přepravcem Reklamační protokol (Škodový zápis). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Oleje, kapaliny a jiné tekutiny či maziva odesílá prodávající pouze na riziko kupujícího a neručí za vzniklé potíže či poškození zboží . 
 6. Je-li na základě požadavku kupujícího rozdělena objednávka na více zásilek, a to i včetně důvodu nedostatečné skladové dostupnosti u prodávajícího, poskytuje prodávající poštovné/dopravu zdarma pouze na první odeslanou zásilku. Neopřekročí-li hodnota zakoupeného zboží každé další zásilky hodnotu 2000 Kč vč. DPH bude doprava zásilky zpoplatněna dle cen dopravy https://www.mototechnika.cz/doprava-platba.html
 7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. VII.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII. Omezení a vyloučení odpovědnosti za obsah webové stránky

 1. Prodávající vynakládá veškeré úsilí pro zajištění přesnosti a aktuálnosti informací a pro co nejpřesnější prezentaci veškerých údajů o prodávaném zboží na této webové stránce. Nelze se však zcela vyvarovat nepřesností a chyb způsobených typografickými chybami popř. převzetím chybných informací od třetích stran.
 2. Vzhledem k průběžnému rozšiřování a obměňování sortimentu a neustálému vývoji produktů jednotlivých výrobců jsou všechny údaje předmětem revize a prodávající si vyhrazuje právo měnit a upravovat obchodní a produktové informace, mimo jiné, specifikace, aplikace, barvy a ceny produktů kdykoliv bez předchozího upozornění. Tyto změny se příležitostně a po určitou dobu, z technických důvodů a během úprav webové stránky, nemusí zobrazovat korektně.
 3. Prodávající neodpovídá za škody způsobené používáním informací, dat a služeb zpřístupněných prostřednictvím internetových stránek www.mototechnika.cz. Použitím těchto informací, dat a služeb kupující předává automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti.
 4. Prodávající neposkytuje záruku úplnosti a přesnosti uváděných informací a nenese tedy vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod způsobené použitím takových informací. Prodávající nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.
 5. Prodávající se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby a nenese odpovědnost za jakékoliv případy, ztráty či škody, které mohou nastat v důsledku spoléhání se na jakékoliv informace poskytnuté na této webové stránce. Veškeré materiály, jako jsou texty, informace o použití a fotografie, zpřístupňované a poskytované prostřednictvím stránek www.mototechnika.cz mají pouze informativní charakter a slouží jako doporučení ke zjednodušení výběru náhradních dílů a příslušenství. Nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv objednávku, je-li popis zboží, množství nebo cena zboží vlivem typografické chyby uvedena nesprávně. V případě, že kupní cena byla kupujícím již předem zaplacena, zavazuje se provozovatel k okamžitému vrácení celé částky na účet kupujícího.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mototechnika.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. Doručování

 1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování U Blatenského mostu 1482, 38601 Strakonice, adresa elektronické pošty info@mototechnika.cz, telefon 383322124, 601303001, 601303002, 601303003
 6. Tyto obchodní podmínky platí od 1. ledna 2014 tedy od účinnosti zákona č.89/2012 Sb.,(Nový občanský zákoník) a nahrazují původní obchodní podmínky z roku 2004 ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím. Novelizovány dne 1.března 2017 z důvodu zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Novelizovány dne 25.května 2018 z důvodu zákonné povinnosti vyplývající z informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů = „nařízení GDPR“)
 7. Není-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného písemnou formou, kupující odesílající objednávku přes internetový obchod současně akceptuje a souhlasí s těmito obchodními podmínkami v plném rozsahu.

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Příloha č. 1 - VZOROVÉ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Prodávající:

Název a adresa MTZ Mototechnika dle prodejního dokladu

 

Kupující:

Jméno a příjmení kupujícího

Adresa, telefon, email kupujícího

Číslo bankovního účtu kupujícího

 

Věc: Odstoupení od smlouvy

Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.

- číslo objednávky

- kód a název zboží

 

Datum: ........................... a ........................... podpis kupujícího


Tisk PDF

Objednejte do středy, 13 hod. a zboží obdržíte ve čtvrtek.
Potřebujete zboží ještě dnes?
Vyzvědnětě si jej osobně na naší prodejně ve Strakonicích v době od 8 do 16h.
Platí pouze pro zboží označené skladem.
Doprava zdarma
při nákupu nad 2 000,00 Kč
Platí pro maloobchodní prodej do ČR
Chcete dostávat informace z našeho obchodu?

622 573 kusů zboží skladem ihned k expedici, 34 319 produktů v nabídce
14 dnů na vrácení a výměnu zakoupeného zboží
26 let zkušeností s prodejem náhradních dílů a příslušenství na všechny druhy motocyklů
Vlastní prodejna ve Strakonicích, kde si můžete zboží ihned osobně vyzvednout
Dlouhá historie firmy - na trhu od roku 1996.
Oficiální zastoupení více jak 40 značek pro Českou republiku
Odborná pomoc při výběru náhradních dílů a příslušenství na motocykly a čtyřkolky
Věrnostní program za každý nákup
ONLINE Live Chat každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin s proškoleným technikem

Motodíly od A do Z

 

 

 

MTZ Mototechnika s.r.o.

Telefon:  601 303 001  /  601 303 002

               601 303 003  /  601 303 004

E-mail: info@mototechnika.cz

Prodejna:

U Blatenského mostu 1482
(průmyslová zóna Kání Vrch)
386 01 Strakonice

Pondělí - Pátek 8:00-12:00 / 13:00-16:00 hod.

Informace

Kontakt a prodejna

Články, novinky

Doprava a platba

Sledování zásilek

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Reklamační řád

Velikosti oblečení

O společnosti

Zastupované značky

Všechny prodávané značky

Velkoobchod

Profil společnosti

Historie společnoti

Podporujeme

FAQ

Výměna zboží